Welcome to blogfinance_cr

ยินดีต้อนรับ สู่บล็อค ของฝ่ายอำนวยการ(การเงิน) ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย มีข้อมูลแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ซึ่งกันและกันนะคะ

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2553

โครงการ ๑ ในล้านความดี ตำรวจเชียงราย เทิดไท้องค์ราชัน


โครงการ ๑ในล้านความดี ตำรวจเชียงราย เทิดไท้องค์ราชัน 
จัดทำโดย ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ พระอาจารย์ เอกชัย สิริญาโณ เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีร่มเย็น ตำบล ห้วยซ้อ อำเภอ เชียงของ จังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจเชียงราย และ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย

โดยมี วัตถุประสงค์
๑.เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โอกาสสำคัญวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2553
๒.เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ที่ทรงตรากตรำมุ่งมั่นในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่พสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ
๓.เป็นการส่งเสริมและร่วมใจกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ก่อให้เกิดความสามัคคีสมานฉันท์ในหมู่ปวงชนชาวไทย
๔.เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการตำรวจและประชาชนจังหวัดเชียงราย ในเรื่องการรักษาและดำรงไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๕.เพื่อนำสังคมไปสู่การพัฒนาในสิ่งที่ดีขึ้น สามารถลดอาชญากรรมและลดละเลิกการกระทำที่ทำให้สังคมเดือดร้อน

มีการดำเนินกิจกรรมที่กำหนดให้บรรลุเป้าหมาย ภายใต้ กระบวนการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
๑.ขั้นตอนตำรวจประพฤติดี โดยการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาจิตใจให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย โดยการบรรยายธรรม, การนั่งสมาธิวิปัสสนา รุ่นละ 3 วัน ณ วัดใหม่ศรีร่มเย็น ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (ปฎิบัติไปแล้วจำนวน 4 รุ่น)
๒.ขั้นตอนสังคมดี โดยการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ข้าราชการตำรวจและประชาชนชาวเชียงรายถวายคำสัตย์ปฏิญาณในการกระทำความดีเพื่อในหลวง อันเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยาม
๓.ขั้นเชิดชูคนดี โดยการคัดเลือกข้อความบันทึกการถวายคำสัตย์ปฏิญาณในการกระทำความดีเพื่อในหลวงของข้าราชการตำรวจและประชาชน ที่เห็นว่าเป็นตัวอย่างในการสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสงบสุขต่อส่วนรวม

๔.ขั้นตอนส่งความดี โดยการรวบรวมบันทึกการถวายคำสัตย์ปฏิญาณในการกระทำความดีเพื่อในหลวงของข้าราชการตำรวจและประชาชน ให้ได้จำนวน 100,000 ฉบับ เพื่อทูลเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลเดช มหาราช ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑.เป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
๒.สร้างเสริมให้ประชาชนทำความดีเพื่อประโยชน์สุขของสังคม และรักษาเทิดทูลต่อสถานบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติไทย
๓.เสริมสร้างความสามัคคี สมานฉันท์ในหมู่คนไทย และมีจิตสำนึกรักชาติจรรโลงในการรักษาสัตย์ในการทำความดีเพื่อสังคม
๔.เป็นการพัฒนาสังคมไปสู่ในสิ่งที่ดีขึ้นส่งผลให้สังคมสงบสุขร่มเย็นอย่างยั่งยืน

บันทึกการถวายคำสัตย์ปฏิญาณในการทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช

ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2553

******************************

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า(นาย / นาง/นางสาว ) ............................................................................................

อยู่บ้านเลขที่.........................................หมู่ที่....................ตำบล..........................

อำเภอ................................จังหวัด...................................................

ขอตั้งสัจจะปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้า..........................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลเดช มหาราช

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ขอเดชะ

(ลงชื่อ) ข้าพระพุทธเจ้า...................................................................


                                     (.............................................................)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น