Welcome to blogfinance_cr

ยินดีต้อนรับ สู่บล็อค ของฝ่ายอำนวยการ(การเงิน) ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย มีข้อมูลแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ซึ่งกันและกันนะคะ

วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

คิดถึงคุณแม่

ท้อได้ แต่ไม่ถอย สู้ ๆ
คิดถึงคุณแม่  อยากจะบอกแม่ว่า  รักคุณแม่ทุกๆๆวัน ไม่มีวันจาง ในเดือนนี้เป็นเดือนพิเศษที่ทำให้คิดถึงคุณแม่ 
ถึงแม้ว่าวันนี้ จะไม่มีแม่อยู่ใกล้ แต่ในใจยังมีแม่อยู่มิเสื่อมคลาย
แม่คือ ผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตลูก ยิ่งใหญ่กว่าคำว่าแม่คือผู้ให้กำเนิดลูก  สุดจะหาคำบรรยายได้
แม่จ๋า ลูกคิดถึง  แม่จ๋า ลูกคิดถึง  แม่จ๋า ลูกคิดถึง  แม่จ๋า ลูกคิดถึง  แม่จ๋า ลูกคิดถึง

อุ่นใดๆ โลกนี้มิมีเทียบเทียม
อุ่นอกอ้อมแขนอ้อมกอดแม่ตระกอง
รักเจ้าจึงปลูก รักลูกแม่ย่อมห่วงใย
ไม่อยากจากไปไกล แม้เพียงครึ่งวัน
ให้กายเราใกล้กัน ให้ดวงตาใกล้ตา
ให้ดวงใจเราสองเชื่อมโยงผูกพัน

อิ่มใดๆ โลกนี้มิมีเทียบเทียม
อิ่มอกอิ่มใจ อิ่มรักลูกหลับนอน
น้ำนมจากอก อาหารของความอาทร
แม่พร่ำเตือนพร่ำสอน สอนสั่ง
ให้เจ้าเป็นเด็กดี ให้เจ้ามีพลัง
ให้เจ้าเป็นความหวังของแม่ต่อไป

ใช่เพียงอิ่มท้อง
ที่ลูกร่ำร้องเพราะต้องการไออุ่น
อุ่นไอรัก อุ่นละมุน
ขอน้ำนมอุ่นจากอกให้ลูกดื่มกิน

สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

ทราบหรือไม่ว่าการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร สามารถเบิกเงินของทางราชการได้อะไรบ้าง?


การเดินทางไปราชการมีอยู่ 2  ประเภท คือ 1. การเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่การเดินทางไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสำนักงานซึ่งเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา หรือการไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือกตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา  การไปช่วยราชการ ไปรักษาการในตำแหน่งหรือการไปรักษาราชการแทน เป็นต้น 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ที่เราจะสามารถขอเบิกจากทางราชการได้ คือ
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
2. ค่าเช่าที่พัก
3. ค่าพาหนะ
4. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ข้าราชการที่เดินทางไปราชการจะมีสิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในลักษณะเหมาจ่าย ดังนี้
1. ข้าราชการตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ พล.ต.ต. - จ.ส.ต.  เดินทางไปในพื้นที่ประเภท ก  ได้อัตรา 120 บาทต่อวัน พื้นที่ประเภท ข ได้อัตราวันละ 108 บาทต่อวัน
2. ข้าราชการตำรวจซึ่งมียศ ด.ต.- พ.ต.อ.  เดินทางไปในพื้นที่ประเภท ก ได้อัตรา 180 บาทต่อวัน พื้นที่ประเภท ข ได้อัตราวันละ 126 บาทต่อวัน
3. ข้าราชการตำรวจซึ่งมียศ พ.ต.อ.(อัตราเงินเดือน พ.ต.อ.พิเศษ) ขึ้นได้อัตรา 240 บาทต่อวัน พื้นที่ประเภท ข ได้อัตราวันละ 144บาทต่อวัน

ค่าเช่าที่พัก
หากข้าราชมีความจำเป็นต้องพักค้างแรม เว้นแต่การพักแรมซึ่งโดยปกติต้องพักแรมในยานพาหนะ หรือพักแรมในที่พักแรมซึ่งทางราชการจัดที่พักไว้ให้แล้ว ค่าที่พักให้เบิกได้ดังนี้
1. ข้าราชการตำรวจที่มียศ พ.ต.อ.ลงมา เหมาจ่ายไม่เกิน 1,000.-บาทต่อวัน
2. ข้าราชการตำรวจซึ่งมียศ พ.ต.อ.อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ เหมาจ่ายไม่เกิน 1,600.-บาทต่อวัน
3. ข้าราชการตำรวจซึ่งมีศ พล.ต.ต. ขึ้นไป เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 2,500.-บาทต่อวัน

ค่าพาหนะ
1. การเดินทางไปราชการ โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจำทางและให้เบิกค่าพาหนะได้โดยประหยัด ในกรณีที่ไม่มียานพาหนะประจำทาง หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็วเพื่อประโยชน์แก่ราชการ ให้ใช้พาหนะอื่นได้ แต่ผู้เดินทางไปราชการจะต้องชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นไว้ในหลักฐานการเบิกค่าพาหนะนั้น
2. ข้าราชการตำรวจซึ่งมียศแต่ พ.ต.ท.ขึ้นไป ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้ ตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
3. การเดินทางโดยเครื่องบิน ให้ข้าราชการตำรวจซึ่งมียศแต่ พ.ต.ท.ขึ้นไปเดินทางไปราชการโดยเครื่องบินได้ กรณีอื่น เดินทางได้เฉพาะกรณีที่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ
4. การใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ จะต้องได้รับอนุญาต จากหัวหน้าส่วนราชการ จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายได้ดังนี้ รถยนต์ อัตราชดเชยกิโลเมตรละ  4 บาท รถจักรยานยนต์ อัตราชดเชยกิโลเมตรละ 2 บาท


**เป็นสิทธิที่ข้าราชการตำรวจที่เดินทางไปราชการตามอนุมัติของผู้บังคับบัญชา ที่จะได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ**
ติดตาม การเดินทางไปราชการ ประเภทที่ 2 คือการเดินทางไปราชการประจำ จะสามารถเบิกเงินจากทางราชการได้หรือไม่ เพียงใด และอย่างไรได้ ตอนต่อไป /////  ขอบคุณค่ะ //// 
พ.ต.ท.หญิงบุศริน จำรูญรัตน์  สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงราย