Welcome to blogfinance_cr

ยินดีต้อนรับ สู่บล็อค ของฝ่ายอำนวยการ(การเงิน) ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย มีข้อมูลแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ซึ่งกันและกันนะคะ

วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่แล้ว

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย พร้อมที่จะเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ในวันที่ 5 ส.ค.2553 เพื่อให้บริการประชาชน และเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในจังหวัดเชียงราย
โดยได้ดำเนินการติดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตามโครงการ ณ อาคารยูนิวานกรุ๊ป ชั้นที่ 3 กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ห้องปฎิบัติการมีขนาดประมาณ 30 ตารางเมตร ภายใต้การอำนวยการและความห่วงใยของ พล.ต.ต. ทรงธรรม อัลภาชน์ ผบก.ภ.จว.เชียงราย ซึ่งเป็น ผอ.ศูนย์ และ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย (มก.) ด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ เป็นรอง ผอ.ศูนย์ เปิดใช้บริการ จำนวน 3 คู่สาย และ ได้กำหนดให้ สว. ฝอ.(การข่าวและเทคโนโลยี ) เป็น หน.เจ้าหน้าที่ พร้อมมอบหมายให้ รอง สวป. สภ.เมืองเชียงราย ซึ่งมี จำนวน 6 นาย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน มาปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรประจำศูนย์ และกำหนดให้ แต่ละ สภ.ในสังกัด จำนวน 24 สภ.พิจารณาจัดข้าราชการตำรวจ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และการพิมพ์ ระดับชั้นประทวนในสังกัด สภ.ละ 1 นาย เดินทางมาปฎิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191

(ขอบคุณ งานข่าวและเทคโนโลยี ภ.จว.เชียงราย ที่สนับสนุนข้อมูล)

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2553

โครงการปฏิบัติธรรม สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด พัฒนาจิตข้าราชการตำรวจ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4

โครงการปฏบัติธรรม
โครงการปฏิบัติธรรม สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด พัฒนาจิตข้าราชการตำรวจ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2553 ณ วัดใหม่ศรีร่มเย็น ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เป็นโครงการดีที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการตำรวจ ในด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามแผนตรวจราชการ จเรตำรวจ ตามนโยบาย ตร. ด้านการพัฒนาตำรวจและครอบครัว กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาจิตใจ ตัวชี้วัดที่ 3.3 มีการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาจิตใจให้กับข้าราชการตำรวจทุกระดับ ภ.จว.เชียงราย ได้ดำเนินการจัดทำโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตข้าราชการตำรวจในสังกัด โดยกำหนดให้มีการอบรม จำนวน 3 รุ่น รุ่นที่ 1 เป็นระดับชั้นประทวน รุ่นที่ 2เป็นระดับชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 3 เป็นชุดมวลชนสัมพันธ์ ตำรวจในสังกัด ภ.จว.เชียงราย และ รุ่นที่ 4  ระดับ รอง ผกก.ป.ฯ , รอง ผกก.สส.ฯ , สวป.ฯ , สว.สส.ฯ, พงส.ฯ และ สว.อก.ฯ ที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรม ในครั้งที่ผ่านมา