Welcome to blogfinance_cr

ยินดีต้อนรับ สู่บล็อค ของฝ่ายอำนวยการ(การเงิน) ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย มีข้อมูลแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ซึ่งกันและกันนะคะ

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2553

โครงการปฏิบัติธรรม สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด พัฒนาจิตข้าราชการตำรวจ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4

โครงการปฏบัติธรรม
โครงการปฏิบัติธรรม สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด พัฒนาจิตข้าราชการตำรวจ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2553 ณ วัดใหม่ศรีร่มเย็น ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เป็นโครงการดีที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการตำรวจ ในด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามแผนตรวจราชการ จเรตำรวจ ตามนโยบาย ตร. ด้านการพัฒนาตำรวจและครอบครัว กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาจิตใจ ตัวชี้วัดที่ 3.3 มีการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาจิตใจให้กับข้าราชการตำรวจทุกระดับ ภ.จว.เชียงราย ได้ดำเนินการจัดทำโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตข้าราชการตำรวจในสังกัด โดยกำหนดให้มีการอบรม จำนวน 3 รุ่น รุ่นที่ 1 เป็นระดับชั้นประทวน รุ่นที่ 2เป็นระดับชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 3 เป็นชุดมวลชนสัมพันธ์ ตำรวจในสังกัด ภ.จว.เชียงราย และ รุ่นที่ 4  ระดับ รอง ผกก.ป.ฯ , รอง ผกก.สส.ฯ , สวป.ฯ , สว.สส.ฯ, พงส.ฯ และ สว.อก.ฯ ที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรม ในครั้งที่ผ่านมา

1 ความคิดเห็น:

  1. โครงการนี้ผมเคยเข้าัรับการอบรมแล้วเมื่อวันที่ 25-27 มิถุนายน 2553 เป็นโครงการที่ดีมาก ได้รู้อะไรหลายอย่างที่ไม่เคยรู้ และสิ่งที่ได้รู้นั้นสามารถนำมาใช้ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานได้อย่างแท้จริง

    ขอบคุณผู้บังคับบัญชาทุกท่านที่จัดให้มีโครงการนี้ขึ้นมาด้วยนะครับ

    ดูข้อมูลและรายละเอียดช่วงที่ผมเข้ารับการอบรมได้ที่นี่นะครับ http://mrsp2503.blogspot.com/2010/06/blog-post_7858.html

    ตอบลบ