Welcome to blogfinance_cr

ยินดีต้อนรับ สู่บล็อค ของฝ่ายอำนวยการ(การเงิน) ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย มีข้อมูลแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ซึ่งกันและกันนะคะ

วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

ทราบหรือไม่ว่าการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร สามารถเบิกเงินของทางราชการได้อะไรบ้าง?


การเดินทางไปราชการมีอยู่ 2  ประเภท คือ 1. การเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่การเดินทางไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสำนักงานซึ่งเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา หรือการไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือกตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา  การไปช่วยราชการ ไปรักษาการในตำแหน่งหรือการไปรักษาราชการแทน เป็นต้น 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ที่เราจะสามารถขอเบิกจากทางราชการได้ คือ
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
2. ค่าเช่าที่พัก
3. ค่าพาหนะ
4. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ข้าราชการที่เดินทางไปราชการจะมีสิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในลักษณะเหมาจ่าย ดังนี้
1. ข้าราชการตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ พล.ต.ต. - จ.ส.ต.  เดินทางไปในพื้นที่ประเภท ก  ได้อัตรา 120 บาทต่อวัน พื้นที่ประเภท ข ได้อัตราวันละ 108 บาทต่อวัน
2. ข้าราชการตำรวจซึ่งมียศ ด.ต.- พ.ต.อ.  เดินทางไปในพื้นที่ประเภท ก ได้อัตรา 180 บาทต่อวัน พื้นที่ประเภท ข ได้อัตราวันละ 126 บาทต่อวัน
3. ข้าราชการตำรวจซึ่งมียศ พ.ต.อ.(อัตราเงินเดือน พ.ต.อ.พิเศษ) ขึ้นได้อัตรา 240 บาทต่อวัน พื้นที่ประเภท ข ได้อัตราวันละ 144บาทต่อวัน

ค่าเช่าที่พัก
หากข้าราชมีความจำเป็นต้องพักค้างแรม เว้นแต่การพักแรมซึ่งโดยปกติต้องพักแรมในยานพาหนะ หรือพักแรมในที่พักแรมซึ่งทางราชการจัดที่พักไว้ให้แล้ว ค่าที่พักให้เบิกได้ดังนี้
1. ข้าราชการตำรวจที่มียศ พ.ต.อ.ลงมา เหมาจ่ายไม่เกิน 1,000.-บาทต่อวัน
2. ข้าราชการตำรวจซึ่งมียศ พ.ต.อ.อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ เหมาจ่ายไม่เกิน 1,600.-บาทต่อวัน
3. ข้าราชการตำรวจซึ่งมีศ พล.ต.ต. ขึ้นไป เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 2,500.-บาทต่อวัน

ค่าพาหนะ
1. การเดินทางไปราชการ โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจำทางและให้เบิกค่าพาหนะได้โดยประหยัด ในกรณีที่ไม่มียานพาหนะประจำทาง หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็วเพื่อประโยชน์แก่ราชการ ให้ใช้พาหนะอื่นได้ แต่ผู้เดินทางไปราชการจะต้องชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นไว้ในหลักฐานการเบิกค่าพาหนะนั้น
2. ข้าราชการตำรวจซึ่งมียศแต่ พ.ต.ท.ขึ้นไป ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้ ตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
3. การเดินทางโดยเครื่องบิน ให้ข้าราชการตำรวจซึ่งมียศแต่ พ.ต.ท.ขึ้นไปเดินทางไปราชการโดยเครื่องบินได้ กรณีอื่น เดินทางได้เฉพาะกรณีที่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ
4. การใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ จะต้องได้รับอนุญาต จากหัวหน้าส่วนราชการ จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายได้ดังนี้ รถยนต์ อัตราชดเชยกิโลเมตรละ  4 บาท รถจักรยานยนต์ อัตราชดเชยกิโลเมตรละ 2 บาท


**เป็นสิทธิที่ข้าราชการตำรวจที่เดินทางไปราชการตามอนุมัติของผู้บังคับบัญชา ที่จะได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ**
ติดตาม การเดินทางไปราชการ ประเภทที่ 2 คือการเดินทางไปราชการประจำ จะสามารถเบิกเงินจากทางราชการได้หรือไม่ เพียงใด และอย่างไรได้ ตอนต่อไป /////  ขอบคุณค่ะ //// 
พ.ต.ท.หญิงบุศริน จำรูญรัตน์  สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงราย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น